Co je TEPLATOR®

Čistá energie budoucnosti pro dálkovou a procesní výrobu tepla s rozsahem tepelného výkonu 50 - 150 MW.

TEPLATOR® používá osvědčené technologické principy a konstrukční materiály. Využitím tepla vyrobeného v TEPLATOR®u snižujeme ekologickou zátěž. Tím, že jsme do konstrukce implementovali myšlenku akumulace energie, můžeme zajistit zákazníkovi nepřetržitou dodávku tepla. Díky využití vyhořelého paliva z konvenčních tlakovodních reaktorů (PWR) dochází k lepšímu využití jaderného paliva.

Díky své konstrukci a velikosti může být tato bezpečná technologie umístěna v lokalitách blíže ke koncovým zákazníkům.

TEPLATOR® využívá již ozářené jaderné palivo (nespálené až do dosažení regulačních a projektových limitů) z komerčních lehkovodních energetických reaktorů.

Obrázek náhledu videa

TEPLATOR® je kritická sestava odvozená pomocí nejmodernějších výpočetních nástrojů využívajících:

Čtverec
  • lepší moderování
  • optimálnější rozteč palivové mřížky
  • nižší teplota paliva
  • nižší tlak chladicí kapaliny pro výrobu komerčního tepla
  • náklady nižší než 4 EUR/GJ

Řešení je vhodné zejména pro země, které mají tisíce jednotek jaderných palivových článků uložených buď v meziskladech, nebo v bazénech vyhořelého paliva. Tyto jednotky jsou nyní finanční zátěží, která se po využití pro výrobu tepla může proměnit ve značné finanční aktivum.

LEVNÉ TEPLO

TEPLATOR® přináší řešení - s cenou tepla již od 200 Kč za MWh. Cena při použití „vyhořelého“ i čerstvého jaderného paliva je výrazně nižší než například při spalování zemního plynu.

EKOLOGICKÉ

TEPLATOR® neprodukuje CO2 a může využít již použité palivo, které nemá zatím další využití. Znovuvyužití „vyhořelého“ jaderného paliva pro levnou produkci tepla tak zapadá do moderní koncepce cirkulární ekonomiky.

BEZPEČNÉ

Díky své konstrukci a velikosti, může být TEPLATOR® umístěn v lokalitách blíže ke koncovým zákazníkům. Reaktor je výrazně jednodušší, pracuje s až šestkrát nižšími tlaky a méně než třetinovou teplotou. Má mnohem méně palivových článků a je u něho podstatně menší záření.

SOBĚSTAČNÉ / UDRŽITELNÉ

Nezávislost na dodávkách paliva je dána nejen tím, že využitelného „vyhořelého“ jaderného paliva je v Česku dostatek a není třeba ho nakupovat v zahraničí. TEPLATOR® lze provozovat též s čerstvým palivem, které se vyrábí v několika zemích.

Nápad na vývoj jaderného reaktoru pro výrobu tepla přišel právě včas. Teplárny musí opustit uhlí a hledají náhradní zdroje energie.

Levné teplo

Běžní spotřebitelé mají problém s vysokými náklady na elektřinu. TEPLATOR® přináší řešení s cenou tepla již od 200 Kč za MWh.

Soběstačné / Udržitelné

Nezávislost na dodávkách paliva je dána nejen tím, že využitelného „vyhořelého“ jaderného paliva je ve světě dostatek a není třeba ho nakupovat v zahraničí. TEPLATOR® lze provozovat též s čerstvým palivem, které se vyrábí v několika zemích.

Bezpečné

Díky své konstrukci a velikosti, může být TEPLATOR® umístěn v lokalitách blíže ke koncovým zákazníkům. Reaktor je výrazně jednodušší, pracuje s až šestkrát nižšími tlaky a méně než třetinovou teplotou. Má mnohem méně palivových článků a je u něho podstatně menší záření.

Ekologické

TEPLATOR® neprodukuje CO2 a může využít již použité palivo, které nemá zatím další využití. Znovuvyužití „vyhořelého“ jaderného paliva pro levnou produkci tepla tak zapadá do moderní koncepce cirkulární ekonomiky.

Card image

prof. Ing. Radek Škoda, Ph.D.

osobní CV
Card image

Ing. Petr Pávek

osobní CV
Teplator piktogramVíce o TEPLATOR®u na www.teplator.cz
Lze investovat pouze částku dělitelnou 10 000 Kč.
CZK
Výnosnost investice
CZK
Počítač screen

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Minimální výše investice je stanovena na 10 000 Kč (či ekvivalent v jiné měně).

Podle toho v jaké etapě do projektu vstupujete. V 1. Etapě projektu je zhodnocení podílu 4násobné (zisk 300%). V poslední etapě je předpokládané zhodnocení 10%.

Tichý společník bude vyplacen vždy při dosažení zisku společnosti, předpokládaně tedy po úspěšném ukončení a předání provozovateli.

Zhodnocení je definováno jako podíl na zisku z prodeje projektu.

Distribuovaný zisk je roven 80 % celkového zisku společnosti Zbývajících 20 % patří je podíl společnosti World ThermoExport a.s.

'Tichá společnost se řadí k závazkovým smluvním vztahům. Na předestřený obchodní model a závazkové vztahy se nevztahuje věcná působnost zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), neboť se jedná o činnost spočívající ve shromažďování prostředků za účelem financování obchodních aktivit jiné než finanční povahy, čímž jsou splněny podmínky tzv. rozvojové výjimky dle ustanovení § 2 ZISIF a stejně tak předmětná činnost - nabídka uzavření smlouvy o tiché společnosti - není považována za veřejnou nabídku podle ustanovení § 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) a není ani investičním nástrojem ve smyslu ustanovení § 3 ZPKT. S ohledem na výše uvedené popsaná činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB.'

Zamýšlený zisk z prodeje je 3,3 miliardy.

Tichý společník má dohled nad svou investicí skrze naši privátní investorskou platformu, kde uvidí progres plánu vývoje, významné obchodní aktivity, aktuální hodnotu společnosti, informace o vedení projektu, účetní dokumenty a přehled novinek. Dále bude mít možnost přímo přes investorskou interní platformu komunikovat s vedením společnosti.

TEPLATOR® není závislý na jednom dodavateli jaderného paliva, navíc může využít již ozářené palivo např. z JE Dukovany. Jádro je považováno za čistou energii (netvoří kyselé deště, popel, CO2, jaderný odpad zpracuje a bezpečně uskladní), životnost TEPLATOR®u je napočítaná na 60 let. Výrobní cena 1 GJ tepla je řádově nižší než u běžných (plynových, uhelných, …) tepláren. Navíc dokáže využít stávajících parovodů a připojit se tak do infrastruktury CZT. Celý TEPLATOR® může být umístěn pod zemí, čím zvyšuje svou bezpečnost.

TEPLATOR® máme v plánu provozovat v tzv. kampaních, přičemž délka jedné kampaně je v současné době uvažována zhruba na 9 měsíců = délka topné sezóny. V létě bude tedy reaktor odstaven, nebo provozován na nízkém výkonu, který bude odpovídat aktuální poptávce po teple (např. procesní teplo ve firmách). TEPLATOR® by měl být vybaven i uložištěm tepla, které by společně s regulací jeho výkonu mělo bezpečně pokrýt aktuální poptávky po spotřebě - tedy pokrýt fluktuace ve spotřebě = Vaše přebytečné teplo. Mnoho nových typů jaderných reaktorů již s vyššími regulačními schopnostmi počítá. Podstatou fungování jaderného reaktoru je štěpná řetězová reakce, která může probíhat na téměř libovolné úrovni, tedy změna tepleného výkonu reaktoru je závislá na „množství“ štěpení v reaktoru. Pokud snižujete/zvyšujete výkon dle zadaných parametrů a principů, není problém regulovat výkon v intervalu od „0“ do 100 %.

Palivo můžeme vzít rovnou z Dukovan (ročně vyvezou ze zóny cca 280 kazet), které je licencované (i na návrat do zóny z BVP) a dát ho do TEPLATORu, který ho potřebuje pouze 55 kusů ročně. Tedy pro prvních 5 TEPLATORů nemusíte brát „starší“ zásoby. Můžeme také kupovat palivo čerstvé - odkud, zaleží na výběrovém řízení.

POZOR: Lipská burza nám „zdražuje“ jen elektřinu, teplo se prodává přímo, bez burzy. TEPLATOR® umožní se vyhnout „evropským“ mechanismům, kdy naše levná energie je „zdražena“ a zpět prodána. TEPLATOR® levně vyrobí a levně v Česku prodá.

Vedení SÚJB jsme několikrát od roku 2019 pozvali na technickou prezentaci TEPLATORu; nikdy nikoho neposlali… Je ale pravda, že kazit nové věci umějí dobře - podobně před deseti lety zhatili český projekt solného reaktoru MSR, který dnes úspěšně provozuje Čína. Podle Atomového zákona mají o politice mlčet, kontrolovat jadernou bezpečnost (třeba takové svary) a vyjádřit se, až dostanou podklady. Žádné negativní stanovisko SÚJB neexistuje! Státního úřadu jsme se na oficiální stanovisko neptali. Konstatování paní předsedkyně Drábové nejsou stanoviskem SÚJB.

TEPLATOR® splňuje stejná bezpečnostní kritéria jako každý jaderný reaktor u nás. Splnění těchto kritérií je však výrazně jednodušší - nižší provozní parametry (tlak, hustota výkonu) znamenají jednoduší bezpečnostní systémy. Reaktor je menší a je tedy méně ohrožen cíleným válečným útokem.

ČR aktuálně nedisponuje ani legislativou ani metodikou posuzovaní malých modulárních a inovativních jaderných reaktorů. Tzn. aktuálně nemůže žádný takovýto reaktor v ČR projít. Je třeba změnit legislativu a přístup SÚJB. TEPLATOR® nebude licencován v ČR.

Překážky běžné pro návrh malého reaktoru. Mnoho výpočtů, mnoho inženýrské práce, mnoho administrativy, na to je potřeba lidi a peníze.

TEPLATOR® je jaderný zdroj tepla. Jeho cílem je zdroj nízkopotenciálního tepla. Toto teplo je primárně využitelné pro dálkové vytápění velkých městských aglomerací. Průmyslové využití je v sušárnách a pro vytápění skleníků.

TEPLATOR® již od počátku počítá s využitím akumulace tepla a tato problematika též intenzivně studována. Akumulace tepla je výhodná jak pro regulaci výkonu TEPLATOR®u tak pro hospodárnější využití vyrobeného tepla. S výrobou elektřiny TEPLATOR® nepočítá.

Životnost je 60 let. (Konzervativně počítáme pro ekonomické analýzy 35 let, ale reálně 60.) Jsme první na světě, kdo to napočítal. Doposud na to nebyly dost přesné výpočetní metody.

Netvoří kyselé deště, popel, popílek, CO2 - ale HLAVNĚ: veškerý odpad si samo zpracuje a nikam ho nevypouští.

TEPLATOR® neprodukuje CO2, ani jiné nové odpady (může využívat ty stávající). Je ekologicky pozitivní, a můžeme tomu říkat jak chceme, třeba i GREEN DEAL… Ten je, po dobu pokračujícího konfliktu na Ukrajině, mrtev.