O nás

Základní informace

Společnost World ThermoExport, a. s., (Thermo Export) je dodavatelem a provozovatelem centrálních kotelen. Respektive dodavatelem a provozovatelem konceptu unikátních centrálních kotelen, které jsou bezpečné, levné, spolehlivé a absolutně PROekologické. Kotelen, které nemají konkurenci.

Staňte se společníkem unikátní centrální kotelny a užívejte podíl ze zisku

Co je kotelna?

Centrální KOTELNA, ohřívá vodu v kotli. Ta se centrálními teplovodními rozvody rozvádí lidem do bytů, do firem a do institucí, kde zajišťuje teplo (v radiátoru) a teplou vodu (červeného kohoutku). Například v Praze spravuje Pražská teplárenská a.s. kotelny v Holešovicích, Malešicích, Michli a Třeboradicích. Předmět podnikání u Pražské teplárenské a.s. a u World Thermo Exportu a.s. je v případě provozování kotelen stejný. Thermo Export je ovšem o generaci lepší.

Srdcem každé kotelny je kotel. Dříve se v kotlích spalovalo především uhlí. Díky negativnímu dopadu na životní prostředí se kotle na uhlí nahrazují kotli na zemní plyn, případně na komunální odpad (kotelna v Plzni). Uhlí stále vytápí více jak polovinu kotelen v ČR.

V současné době existují ještě další technologicky vyspělé proekologické kotle například na biomasu - obnovitelný zdroj.

Absolutní novinkou mezi kotli je patentovaný český vynález nazvaný TEPLATOR®. Ten je srdcem - kotlem kotelny Thermo Export.

Kotel TEPLATOR® dovede ohřát teplou vodu, tedy vyrobit teplo 2x levněji než teplo vyrobené z uhlí, doposud nejlevněji vyrobitelné teplo.

Kotel TEPLATOR® dovede ohřát teplou vodu, tedy vyrobit teplo 4x levněji než teplo vyrobené ze zemního plynu

Čím je unikátní?

Thermo Export má s výrobcem TEPLATOR® exkluzivní smlouvu. Tím má na trhu unikátní postavení. Jinými slovy Thermo Export je v současnosti jediným dodavatelem kotle TEPLATOR® na trh. Thermo Export je navíc 100% dceřinou společností dodavatele kotlů TEPLATOR®, firmy Teplátor, a.s. Díky exkluzivitě může zároveň prodat potenciálnímu zájemci kotel TEPLATOR®, či jeho část. V takovém případě dostanete podíl na zisku z této transakce jako součást ročního přerozdělení zisku po uzávěrce.

Společníkem?

Forma partnerství mezi Vámi a Thermo Export je tiché společenství. Stanete se tedy tichým společníkem Thermo Export. Z Vašeho podílu a podílů dalších společníků Thermo Export postaví novou centrální kotelnu a napojí ji do stávajícího teplovodu přes novou přípojku. Zakoupí se kotel TEPLATOR® - srdce kotelny - a kotelna se na něj napojí. Nebo z Vašeho podílu a podílů dalších společníků Thermo Export předělá pro potřeby nové technologie stávající kotelnu. Starý kotel se demontuje a nahradí zakoupeným kotlem TEPLATOR®. Všechny kroky se dějí po etapách. Při nákupu svého podílu online si zařídíte klientský účet. Zde uvidíte, jak se projekt vyvíjí vzhledem k plánu, kolik se proinvestovalo a co se za peníze pořídilo. Také zde najdete roční uzávěrky společnosti Thermo Export a uvidíte, jak se Váš podíl zhodnocuje.

Jak se stát společníkem?

I Vy se můžete stát společníkem Thermo Export! Tedy i Vy můžete vlastnit obchodní podíl v této společnosti. Společníkem se stanete po podpisu smlouvy s Thermo Export a po zaplacení podílu na účet Thermo Export. Vše lze zařídit za pár minut online.

Z čeho a kdy se podíl vyplácí?

Jako společník máte nárok na podíl na zisku z fungování kotelny, provozované Thermo Export. Také máte nárok na podíl na zisku z případného prodeje kotelny. Výše zisků odpovídá tomu, že pouze Thermo Export může celosvětově dodávat tuto technologii.

Po zprovoznění Thermo Export kotelnu:

prodá

V takovém případě dostanete podíl na zisku jednorázově v okamžiku prodeje. Podíl na zisku dosahuje i astronomických částek!

provozuje

Tehdy Thermo Export měsíčně vystavuje faktury za teplo a teplou vodu odběratelům. Jednou ročně po uzávěrce dostanete svůj podíl na zisku. V takovém případě Vám bude plynout roční renta po dobu vlastnictví podílu. Podíl na zisku je nižší, ale může plynout ještě Vašim vnoučatům. Stejné jako dividenda, když vlastníte akcie.

Proč investovat?

Z údajů z roku 2021 plyne, že je k centrálnímu vytápění v ČR připojeno 1,5 mil. domácností, což je 3,8 mil. lidí. Celková spotřeba tepla za rok je z dlouhodobého průměru 80 PJ, tedy 80.000.000 GJ. Hnědé uhlí se používá na výrobu 55 % této spotřeby. Cena za výrobu 1 GJ tepla z uhlí je 400 Kč. Dopad na naše zdraví a přírodu - katastrofální. Zemní plyn je využíván v ČR ve 12 % vytápění. Produkuje méně než polovinu škodlivých látek oproti uhlí, ale cena za výrobu 1 GJ tepla je 800 Kč. TEPLATOR® dovede vyrobit 1 GJ tepla do 200 Kč. Bezemisně, bez škodlivých látek. Kdyby se povedlo nahradit jen třetinu spotřeby uhlí na centrální vytápění v ČR kotlem TEPLATOR®, jedná se o zhruba 15.000.000 GJ ročně, což je při průměrné prodejní ceně 1.500 Kč/GJ a výrobní ceně 200 Kč/GJ, 19.500.000.000 Kč roční hrubý zisk potenciálně k rozdělení Thermo Export a společníkům.

Lze investovat pouze částku dělitelnou 10 000 Kč.
CZK
Výnosnost investice
CZK
Počítač screen

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Minimální výše investice je stanovena na 10 000 Kč (či ekvivalent v jiné měně).

Podle toho v jaké etapě do projektu vstupujete. V 1. Etapě projektu je zhodnocení podílu 4násobné (zisk 300%). V poslední etapě je předpokládané zhodnocení 10%.

Tichý společník bude vyplacen vždy při dosažení zisku společnosti, předpokládaně tedy po úspěšném ukončení a předání provozovateli.

Zhodnocení je definováno jako podíl na zisku z prodeje projektu.

Distribuovaný zisk je roven 80 % celkového zisku společnosti Zbývajících 20 % patří je podíl společnosti World ThermoExport a.s.

'Tichá společnost se řadí k závazkovým smluvním vztahům. Na předestřený obchodní model a závazkové vztahy se nevztahuje věcná působnost zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), neboť se jedná o činnost spočívající ve shromažďování prostředků za účelem financování obchodních aktivit jiné než finanční povahy, čímž jsou splněny podmínky tzv. rozvojové výjimky dle ustanovení § 2 ZISIF a stejně tak předmětná činnost - nabídka uzavření smlouvy o tiché společnosti - není považována za veřejnou nabídku podle ustanovení § 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) a není ani investičním nástrojem ve smyslu ustanovení § 3 ZPKT. S ohledem na výše uvedené popsaná činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB.'

Zamýšlený zisk z prodeje je 3,3 miliardy.

Tichý společník má dohled nad svou investicí skrze naši privátní investorskou platformu, kde uvidí progres plánu vývoje, významné obchodní aktivity, aktuální hodnotu společnosti, informace o vedení projektu, účetní dokumenty a přehled novinek. Dále bude mít možnost přímo přes investorskou interní platformu komunikovat s vedením společnosti.

TEPLATOR® není závislý na jednom dodavateli jaderného paliva, navíc může využít již ozářené palivo např. z JE Dukovany. Jádro je považováno za čistou energii (netvoří kyselé deště, popel, CO2, jaderný odpad zpracuje a bezpečně uskladní), životnost TEPLATOR®u je napočítaná na 60 let. Výrobní cena 1 GJ tepla je řádově nižší než u běžných (plynových, uhelných, …) tepláren. Navíc dokáže využít stávajících parovodů a připojit se tak do infrastruktury CZT. Celý TEPLATOR® může být umístěn pod zemí, čím zvyšuje svou bezpečnost.

TEPLATOR® máme v plánu provozovat v tzv. kampaních, přičemž délka jedné kampaně je v současné době uvažována zhruba na 9 měsíců = délka topné sezóny. V létě bude tedy reaktor odstaven, nebo provozován na nízkém výkonu, který bude odpovídat aktuální poptávce po teple (např. procesní teplo ve firmách). TEPLATOR® by měl být vybaven i uložištěm tepla, které by společně s regulací jeho výkonu mělo bezpečně pokrýt aktuální poptávky po spotřebě - tedy pokrýt fluktuace ve spotřebě = Vaše přebytečné teplo. Mnoho nových typů jaderných reaktorů již s vyššími regulačními schopnostmi počítá. Podstatou fungování jaderného reaktoru je štěpná řetězová reakce, která může probíhat na téměř libovolné úrovni, tedy změna tepleného výkonu reaktoru je závislá na „množství“ štěpení v reaktoru. Pokud snižujete/zvyšujete výkon dle zadaných parametrů a principů, není problém regulovat výkon v intervalu od „0“ do 100 %.

Palivo můžeme vzít rovnou z Dukovan (ročně vyvezou ze zóny cca 280 kazet), které je licencované (i na návrat do zóny z BVP) a dát ho do TEPLATORu, který ho potřebuje pouze 55 kusů ročně. Tedy pro prvních 5 TEPLATORů nemusíte brát „starší“ zásoby. Můžeme také kupovat palivo čerstvé - odkud, zaleží na výběrovém řízení.

POZOR: Lipská burza nám „zdražuje“ jen elektřinu, teplo se prodává přímo, bez burzy. TEPLATOR® umožní se vyhnout „evropským“ mechanismům, kdy naše levná energie je „zdražena“ a zpět prodána. TEPLATOR® levně vyrobí a levně v Česku prodá.

Vedení SÚJB jsme několikrát od roku 2019 pozvali na technickou prezentaci TEPLATORu; nikdy nikoho neposlali… Je ale pravda, že kazit nové věci umějí dobře - podobně před deseti lety zhatili český projekt solného reaktoru MSR, který dnes úspěšně provozuje Čína. Podle Atomového zákona mají o politice mlčet, kontrolovat jadernou bezpečnost (třeba takové svary) a vyjádřit se, až dostanou podklady. Žádné negativní stanovisko SÚJB neexistuje! Státního úřadu jsme se na oficiální stanovisko neptali. Konstatování paní předsedkyně Drábové nejsou stanoviskem SÚJB.

TEPLATOR® splňuje stejná bezpečnostní kritéria jako každý jaderný reaktor u nás. Splnění těchto kritérií je však výrazně jednodušší - nižší provozní parametry (tlak, hustota výkonu) znamenají jednoduší bezpečnostní systémy. Reaktor je menší a je tedy méně ohrožen cíleným válečným útokem.

ČR aktuálně nedisponuje ani legislativou ani metodikou posuzovaní malých modulárních a inovativních jaderných reaktorů. Tzn. aktuálně nemůže žádný takovýto reaktor v ČR projít. Je třeba změnit legislativu a přístup SÚJB. TEPLATOR® nebude licencován v ČR.

Překážky běžné pro návrh malého reaktoru. Mnoho výpočtů, mnoho inženýrské práce, mnoho administrativy, na to je potřeba lidi a peníze.

TEPLATOR® je jaderný zdroj tepla. Jeho cílem je zdroj nízkopotenciálního tepla. Toto teplo je primárně využitelné pro dálkové vytápění velkých městských aglomerací. Průmyslové využití je v sušárnách a pro vytápění skleníků.

TEPLATOR® již od počátku počítá s využitím akumulace tepla a tato problematika též intenzivně studována. Akumulace tepla je výhodná jak pro regulaci výkonu TEPLATOR®u tak pro hospodárnější využití vyrobeného tepla. S výrobou elektřiny TEPLATOR® nepočítá.

Životnost je 60 let. (Konzervativně počítáme pro ekonomické analýzy 35 let, ale reálně 60.) Jsme první na světě, kdo to napočítal. Doposud na to nebyly dost přesné výpočetní metody.

Netvoří kyselé deště, popel, popílek, CO2 - ale HLAVNĚ: veškerý odpad si samo zpracuje a nikam ho nevypouští.

TEPLATOR® neprodukuje CO2, ani jiné nové odpady (může využívat ty stávající). Je ekologicky pozitivní, a můžeme tomu říkat jak chceme, třeba i GREEN DEAL… Ten je, po dobu pokračujícího konfliktu na Ukrajině, mrtev.