Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností World ThermoExport a.s., IČO: 18041922, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27950, e-mail: [email protected], web: https://www.thermoexport.cz (dále jen „Webové stránky“) (dále jen„Společnost“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti a fyzické či právnické osoby, která se Společností uzavírá smlouvu o investici tichého společníka (dále jen „Tichý společník“).

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o investici tichého společníka. Odchylná ujednání ve smlouvě o investici tichého společníka (dále jen „Smlouva“) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace Tichého společníka provedené v online systému Společnosti na Webových stránkách, umístěném na internetové adrese www.thermoexport.cz (dále jen „Online systém“) může Tichý společník přistupovat do svého uživatelského (zákaznického) účtu (dále jen „Uživatelský účet“).

2.2 Pro řádnou registraci Uživatelského účtu je Tichý společník povinen:

 • a) řádně vyplnit elektronický formulář níže uvedenými osobními údaji a odeslat jej Společnosti;
 • b) ověřit správnost zadaného e-mailu tak, že na uvedený e-mail bude Společností zaslán automatický e-mail s odkazem, jehož prostřednictvím se Uživatelský účet aktivuje;
 • c) řádně provést identifikaci prostřednictvím služby www.veriff.com
(dále jen „Registrace“).

2.3 Po provedení Registrace je Tichý společník prostřednictvím svého Uživatelského účtu oprávněn:

 • uzavřít Smlouvu. Tichý společník může uzavřít Smlouvu také bez registrace Uživatelského účtu, avšak výhradně vlastnoručním podpisem Smlouvy či prostřednictvím portálu www.signi.com:
 • změnit své osobní údaje;
 • změnit přístupové heslo;
 • smazat svůj účet;
 • odhlásit se z Uživatelského účtu,
 • zobrazovat zpřístupněné informace o aktivitách Společnosti,
 • zobrazovat informace o své investici.

2.4 Při Registraci do Uživatelského účtu a při uzavírání Smlouvy je Tichý společník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Tichý společník při jakékoli jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené Tichým společníkem v Uživatelském účtu jsou Společností považovány za správné.

2.5 Tichý společník, je-li fyzickou osobou, je povinen při Registraci uvést, popř. sdělit následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • trvalé bydliště;
 • kontaktní telefonní číslo;
 • kontaktní e-mailovou adresu;
 • číslo bankovního účtu Tichého společníka;
 • údaj, zda je Smlouva uzavřena a Vklad Tichého společníka proveden v rámci obchodní (podnikatelské) činnosti Tichého společníka.

2.6 Tichý společník, je-li právnickou osobou, je povinen při registraci uvést, popř. sdělit následující osobní údaje:

 • obchodní firmu;
 • IČO;
 • sídlo;
 • jméno a příjmení zastupující osoby;
 • vztah zastupující osoby k právnické osobě;
 • datum narození zastupující osoby;
 • trvalé bydliště zastupující osoby;
 • kontaktní telefonní číslo;
 • kontaktní e-mailovou adresu;
 • číslo bankovního účtu Tichého společníka.

2.7 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Tichý společník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

2.8 Tichý společník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.9 Podmínkou Registrace Uživatelského účtu je úspěšné provedení identifikace Tichého společníka prostřednictvím služby www.veriff.com (dále jen „Identifikace“). Nebude-li Identifikace úspěšně provedena či bude zamítnuta, vyhrazuje si Společnost právo, Smlouvu neuzavřít a Uživatelský účet neregistrovat.

2.10 Skutečnost, zda byla Identifikace úspěšně provedena bude Tichému společníkovi sdělena prostřednictvím kontaktního e-mailu. Obsahem e-mailu bude sdělení o výsledku Identifikace včetně sdělení, z jakého důvodu nebyla případně Identifikace úspěšně provedena.

2.11 Společnost a Tichý společník jsou oprávněni Uživatelský účet jednostranně zrušit, a to v případě, pokud Tichý společník svůj Uživatelský účet nevyužívá a zároveň, došlo-li k ukončení Smlouvy, případně nebyla-li úspěšně provedena Identifikace. Společnost ani Tichý společník nejsou oprávněni Uživatelský účet zrušit, je-li Smlouva aktivní.

2.12 Tichý společník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Určení výše Vkladu a platba

3.1 Minimální výše Vkladu činí 10 000 Kč nebo ekvivalent v měně EUR nebo USD. Tichý společník může poskytnout buďto Základní vklad či celý libovolný násobek základního vkladu.

3.2 Tichý společník určí výši Vkladu zadáním jeho hodnoty do příslušného pole v Online portálu a provede jeho převod ve prospěch Společnosti ve lhůtě dle Smlouvy.

3.3 Tichý společník je oprávněn provést platbu Vkladu následujícími způsoby:

 • bankovním převodem;
 • QR kódem.

3.4 Údaje k provedení Vkladu budou v závislosti na volbě způsobu platby Společností zaslány na e-mail Tichého společníka.

IV. Uzavření Smlouvy

4.1 Smlouva je uzavřena jejím podpisem oběma smluvními stranami anebo - je-li uzavírána v elektronické podobě prostřednictvím portálu www.signi.com , případně prostřednictvím On-line systému, a to jakmile Tichý společník aktivně označí tlačítko v On-line systému Společnosti, které je k uzavření této Smlouvy přímo určeno. Tímto úkonem je projevena vůle Tichého společníka uzavřít se Společností tuto Smlouvu. K uzavření Smlouvy v portálu www.signi.com dojde dnem podpisu obou Smluvních stran.

4.2 Veškerá jednání Tichého společníka vedoucí k uzavření Smlouvy jsou právně závazná.

4.3 Došlo-li ke zjevné technické chybě na straně Společnosti při uvedení jakýchkoli údajů na internetových stránkách Společnosti nebo v průběhu Registrace, není Společnost povinna jednat či jinak konat ve vztahu k Tichému společníkovi s ohledem na takovou zcela zjevně chybnou informace ani v případě, že Tichému společníkovi bylo zasláno automatické potvrzení podle těchto obchodních podmínek.

V. Mimosoudní řešení sporů

5.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

5.2 Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, provádí Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 - Nové Město, e-mail: podatelna@coi.cz, web: www.coi.cz. Na tento orgán se Tichý společník může obracet a podávat případné stížnosti, které by případně plynuly ze Smlouvy.

VI. Spotřebitelská ustanovení

6.1 Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně na Tichého společníka, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „Spotřebitel“, je tím míněn Tichý společník.

6.2 Spotřebitel tímto prohlašuje, že od Společnosti obdržel informace obsahující povinná sdělení před uzavřením Smlouvy, které mu byly poskytnuty v textové podobě. Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. Spotřebitel rovněž prohlašuje, že byl ještě před uzavřením této Smlouvy poučen o daních, poplatcích a dalších nákladech souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy.

6.3 Tato Smlouva může být uzavřena za použití prostředku komunikace na dálku. Tento způsob komunikace není spojen s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné náklady za připojení k internetu, případně mimo běžné náklady Spotřebitele na komunikaci prostřednictvím telefonu či jiného zařízení.

6.4 Spotřebitel podpisem této Smlouvy výslovně žádá Společnost, aby s plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy začala bezprostředně po jejím uzavření, tedy před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy; za tímto účelem se Tichý společník rovněž zavazuje provést Vklad ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy dle čl. I. odst. 2 této Smlouvy, čímž vyjadřuje vůli, aby Společnost s plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy začala bezprostředně po jejím uzavření.

6.5 Spotřebitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od uzavření této Smlouvy, a to ani v případě, je-li tato Smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku či mimo obchodní prostory, jelikož služby Společnosti ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) Občanského zákoníku budou plněny s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele dle čl. VII. odst. 4 této Smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.6 Společnost informuje Spotřebitele o tom, že dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, provádí Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 - Nové Město, e-mail: [email protected], web: www.coi.cz . Na tento orgán se Spotřebitel může obracet a podávat případné stížnosti, které by případně plynuly z této Smlouvy.

6.7 Spotřebitel bere na vědomí, že v případě, že mezi Společností a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, který se nepodaří vyřešit dohodou, je Spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

VII. Ochrana osobních údajů

7.1 Tichý společník bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní, identifikační, kontaktní a další údaje (dále jen „Osobní údaje“) získané při obchodním styku ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro účely poskytování služeb uvedených v této Smlouvě, jejich fakturace, účetní a daňové účely, vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek, případně pro účely identifikace a kontroly Tichého společníka ve smyslu AMLZ, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení, průzkumů trhu, a za účelem poskytování subjektům spolupracujícím se Společností, pokud to souvisí s plněním povinností Společnosti dle této Smlouvy.

7.2 Pro uvedené účely zpracovává Společnost zejména následující údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, číslo občanského průkazu/cestovního pasu, telefonní čísla a e-mailové spojení, bankovní spojení, webové stránky, druh, množství a cenu poskytnuté služby, datum a místo poskytnuté služby, informace o Tichém společníkovi dostupné ve veřejně přístupných registrech, a dále v případě Tichého společníka podnikatele nadto název/obchodní firmu, sídlo, místo podnikání, IČO a DIČ.

7.3 Společnost bude Osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání Smlouvy. V případech stanovených zákonem, při vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a hodnocení platební morálky až do okamžiku pominutí důvodu jejich zpracování

7.4 Společnost se zavazuje, že bude Osobní údaje Tichého společníka považovat za důvěrné, přijme opatření proti neoprávněnému přístupu k těmto údajům a pro zabránění jejich zneužití.

7.5 Společnost se zavazuje, že nebude Osobní údaje Tichého společníka předávat třetím osobám, s výjimkou právních zástupců Společnosti k vymáhání případných pohledávek, daňových poradců a účetních za účelem vyřízení účetnictví a spolupracovníkům Společnosti, kteří pro Společnost zajišťují přípravu, zpracování a průběžné zpracování agendy AML a KYC a také komunikaci s klienty.

7.6 Tichý společník má právo na přístup ke svým Osobním údajům a na jejich případnou opravu nebo vymazání v rozsahu a případech dle příslušné právní úpravy. Změny údajů o Tichém společníkovi oznámí Tichý společník neprodleně Společnosti.

VIII. Důvěrnost

8.1 Smluvní strany se dohodly zachovávat v důvěrnosti informace týkající se předmětu této Smlouvy, jakož i informace poskytnuté v souvislosti s plněním této Smlouvy a zdržet se umožnění přístupu k těmto informacím třetím stranám, s výjimkou poskytnutí takových informací na základě zákona osobám, které jsou povinny zachovávat důvěrnost nejméně v takovém rozsahu jako Smluvní strany.

8.2 Závazek ochrany důvěrných informací trvá po celou dobu trvání této Smlouvy, a dále i po dobu 10 (deseti) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 4. 2023

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Minimální výše investice je stanovena na 10 000 Kč (či ekvivalent v jiné měně).

Podle toho v jaké etapě do projektu vstupujete. V 1. Etapě projektu je zhodnocení podílu 4násobné (zisk 300%). V poslední etapě je předpokládané zhodnocení 10%.

Tichý společník bude vyplacen vždy při dosažení zisku společnosti, předpokládaně tedy po úspěšném ukončení a předání provozovateli.

Zhodnocení je definováno jako podíl na zisku z prodeje projektu.

Distribuovaný zisk je roven 80 % celkového zisku společnosti Zbývajících 20 % patří je podíl společnosti World ThermoExport a.s.

'Tichá společnost se řadí k závazkovým smluvním vztahům. Na předestřený obchodní model a závazkové vztahy se nevztahuje věcná působnost zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), neboť se jedná o činnost spočívající ve shromažďování prostředků za účelem financování obchodních aktivit jiné než finanční povahy, čímž jsou splněny podmínky tzv. rozvojové výjimky dle ustanovení § 2 ZISIF a stejně tak předmětná činnost - nabídka uzavření smlouvy o tiché společnosti - není považována za veřejnou nabídku podle ustanovení § 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) a není ani investičním nástrojem ve smyslu ustanovení § 3 ZPKT. S ohledem na výše uvedené popsaná činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB.'

Zamýšlený zisk z prodeje je 3,3 miliardy.

Tichý společník má dohled nad svou investicí skrze naši privátní investorskou platformu, kde uvidí progres plánu vývoje, významné obchodní aktivity, aktuální hodnotu společnosti, informace o vedení projektu, účetní dokumenty a přehled novinek. Dále bude mít možnost přímo přes investorskou interní platformu komunikovat s vedením společnosti.

TEPLATOR® není závislý na jednom dodavateli jaderného paliva, navíc může využít již ozářené palivo např. z JE Dukovany. Jádro je považováno za čistou energii (netvoří kyselé deště, popel, CO2, jaderný odpad zpracuje a bezpečně uskladní), životnost TEPLATOR®u je napočítaná na 60 let. Výrobní cena 1 GJ tepla je řádově nižší než u běžných (plynových, uhelných, …) tepláren. Navíc dokáže využít stávajících parovodů a připojit se tak do infrastruktury CZT. Celý TEPLATOR® může být umístěn pod zemí, čím zvyšuje svou bezpečnost.

TEPLATOR® máme v plánu provozovat v tzv. kampaních, přičemž délka jedné kampaně je v současné době uvažována zhruba na 9 měsíců = délka topné sezóny. V létě bude tedy reaktor odstaven, nebo provozován na nízkém výkonu, který bude odpovídat aktuální poptávce po teple (např. procesní teplo ve firmách). TEPLATOR® by měl být vybaven i uložištěm tepla, které by společně s regulací jeho výkonu mělo bezpečně pokrýt aktuální poptávky po spotřebě - tedy pokrýt fluktuace ve spotřebě = Vaše přebytečné teplo. Mnoho nových typů jaderných reaktorů již s vyššími regulačními schopnostmi počítá. Podstatou fungování jaderného reaktoru je štěpná řetězová reakce, která může probíhat na téměř libovolné úrovni, tedy změna tepleného výkonu reaktoru je závislá na „množství“ štěpení v reaktoru. Pokud snižujete/zvyšujete výkon dle zadaných parametrů a principů, není problém regulovat výkon v intervalu od „0“ do 100 %.

Palivo můžeme vzít rovnou z Dukovan (ročně vyvezou ze zóny cca 280 kazet), které je licencované (i na návrat do zóny z BVP) a dát ho do TEPLATORu, který ho potřebuje pouze 55 kusů ročně. Tedy pro prvních 5 TEPLATORů nemusíte brát „starší“ zásoby. Můžeme také kupovat palivo čerstvé - odkud, zaleží na výběrovém řízení.

POZOR: Lipská burza nám „zdražuje“ jen elektřinu, teplo se prodává přímo, bez burzy. TEPLATOR® umožní se vyhnout „evropským“ mechanismům, kdy naše levná energie je „zdražena“ a zpět prodána. TEPLATOR® levně vyrobí a levně v Česku prodá.

Vedení SÚJB jsme několikrát od roku 2019 pozvali na technickou prezentaci TEPLATORu; nikdy nikoho neposlali… Je ale pravda, že kazit nové věci umějí dobře - podobně před deseti lety zhatili český projekt solného reaktoru MSR, který dnes úspěšně provozuje Čína. Podle Atomového zákona mají o politice mlčet, kontrolovat jadernou bezpečnost (třeba takové svary) a vyjádřit se, až dostanou podklady. Žádné negativní stanovisko SÚJB neexistuje! Státního úřadu jsme se na oficiální stanovisko neptali. Konstatování paní předsedkyně Drábové nejsou stanoviskem SÚJB.

TEPLATOR® splňuje stejná bezpečnostní kritéria jako každý jaderný reaktor u nás. Splnění těchto kritérií je však výrazně jednodušší - nižší provozní parametry (tlak, hustota výkonu) znamenají jednoduší bezpečnostní systémy. Reaktor je menší a je tedy méně ohrožen cíleným válečným útokem.

ČR aktuálně nedisponuje ani legislativou ani metodikou posuzovaní malých modulárních a inovativních jaderných reaktorů. Tzn. aktuálně nemůže žádný takovýto reaktor v ČR projít. Je třeba změnit legislativu a přístup SÚJB. TEPLATOR® nebude licencován v ČR.

Překážky běžné pro návrh malého reaktoru. Mnoho výpočtů, mnoho inženýrské práce, mnoho administrativy, na to je potřeba lidi a peníze.

TEPLATOR® je jaderný zdroj tepla. Jeho cílem je zdroj nízkopotenciálního tepla. Toto teplo je primárně využitelné pro dálkové vytápění velkých městských aglomerací. Průmyslové využití je v sušárnách a pro vytápění skleníků.

TEPLATOR® již od počátku počítá s využitím akumulace tepla a tato problematika též intenzivně studována. Akumulace tepla je výhodná jak pro regulaci výkonu TEPLATOR®u tak pro hospodárnější využití vyrobeného tepla. S výrobou elektřiny TEPLATOR® nepočítá.

Životnost je 60 let. (Konzervativně počítáme pro ekonomické analýzy 35 let, ale reálně 60.) Jsme první na světě, kdo to napočítal. Doposud na to nebyly dost přesné výpočetní metody.

Netvoří kyselé deště, popel, popílek, CO2 - ale HLAVNĚ: veškerý odpad si samo zpracuje a nikam ho nevypouští.

TEPLATOR® neprodukuje CO2, ani jiné nové odpady (může využívat ty stávající). Je ekologicky pozitivní, a můžeme tomu říkat jak chceme, třeba i GREEN DEAL… Ten je, po dobu pokračujícího konfliktu na Ukrajině, mrtev.