Naše

Vize

Naše vize je stát se globálním lídrem v oblasti výroby a distribuce levného a udržitelného tepla z jaderné energie. Chceme přispět k pozitivnímu vlivu na planetu a budoucí generace tím, že vyrobíme teplo z odpadu a minimalizujeme emise skleníkových plynů. Naše technologie je unikátní a nabízíme exkluzivní kombinaci zařízení, která již má své místo a zisk z prodeje tepla je už nyní zajištěn. Cílem je zlepšit energetickou efektivitu a snížit náklady na vytápění ve vybraných evropských městech.

Image

Naše

Strategie

2023 - 2025

Dokončení přípravných prací

V této fázi se zaměříme na dokončení předlicenčního procesu a podrobné projektové dokumentace. Zároveň budeme jednat s ukrajinskou vládou ohledně ofset umístění výroby části našeho zařízení TEPLATOR® a zajistíme odběrné smlouvy s potenciálními zákazníky.

do roku 2026

Licenční proces a přípravné práce odběrového místa

Budeme pokračovat v licenčním procesu a získávání potřebných povolení. Současně budeme provádět přípravné práce pro umístění našeho zařízení a vyjednávat s dodavateli materiálů a vybavení.

2026

Vlastní výroba zařízení

Po získání licence pro technologii se přesuneme do fáze výroby vlastního zařízení TEPLATOR®. Budeme spolupracovat s renomovanými dodavateli a zajistíme, aby výroba probíhala efektivně a v souladu s kvalitativními standardy.

2026 - 2027

Dokončení zařízení a zahájení provozu

V této fázi dokončíme zařízení a stavbu objektu. Provedeme důkladné testování a zahájíme zkušební provoz. Zároveň bude probíhat školení obsluhy a příprava na předání hotového díla.

2028 - 2035

Dodávky tepla do vybraných evropských měst

Po úspěšném dokončení zkušebního provozu a získání veškerých potřebných povolení zahájíme dodávky tepla do vybraných evropských měst. Naše prioritní cílová oblast je střední a východní Evropa, která má potenciál pro rozvoj udržitelných energetických zdrojů a zároveň se potýká s vysokými náklady na vytápění.

kontinuálně

Inovace a výzkum

Výzkum a vývoj bude stále pokračovat, abychom zlepšovali naši technologii a inovovali naše zařízení. Díky spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími partnery udržíme krok s novými možnostmi a trendy v oblasti jaderné energie a vytápění.

Udržitelnost a společenská odpovědnost

Budeme se řídit nejvyššími standardy udržitelnosti a mít na paměti sociální a environmentální dopady naší činnosti. Budeme aktivně spolupracovat se zainteresovanými stranami, komunitami a vládami, abychom zajistili transparentnost, odpovědnost a dlouhodobou udržitelnost.

Tímto směrem se chceme ubírat a věříme, že naše inovativní technologie a závazek k udržitelnosti nám umožní dosáhnout naší vize a přinést pozitivní změny v energetickém sektoru.

Lze investovat pouze částku dělitelnou 10 000 Kč.
CZK
Výnosnost investice
CZK
Počítač screen

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Minimální výše investice je stanovena na 10 000 Kč (či ekvivalent v jiné měně).

Podle toho v jaké etapě do projektu vstupujete. V 1. Etapě projektu je zhodnocení podílu 4násobné (zisk 300%). V poslední etapě je předpokládané zhodnocení 10%.

Tichý společník bude vyplacen vždy při dosažení zisku společnosti, předpokládaně tedy po úspěšném ukončení a předání provozovateli.

Zhodnocení je definováno jako podíl na zisku z prodeje projektu.

Distribuovaný zisk je roven 80 % celkového zisku společnosti Zbývajících 20 % patří je podíl společnosti World ThermoExport a.s.

'Tichá společnost se řadí k závazkovým smluvním vztahům. Na předestřený obchodní model a závazkové vztahy se nevztahuje věcná působnost zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), neboť se jedná o činnost spočívající ve shromažďování prostředků za účelem financování obchodních aktivit jiné než finanční povahy, čímž jsou splněny podmínky tzv. rozvojové výjimky dle ustanovení § 2 ZISIF a stejně tak předmětná činnost - nabídka uzavření smlouvy o tiché společnosti - není považována za veřejnou nabídku podle ustanovení § 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) a není ani investičním nástrojem ve smyslu ustanovení § 3 ZPKT. S ohledem na výše uvedené popsaná činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB.'

Zamýšlený zisk z prodeje je 3,3 miliardy.

Tichý společník má dohled nad svou investicí skrze naši privátní investorskou platformu, kde uvidí progres plánu vývoje, významné obchodní aktivity, aktuální hodnotu společnosti, informace o vedení projektu, účetní dokumenty a přehled novinek. Dále bude mít možnost přímo přes investorskou interní platformu komunikovat s vedením společnosti.

TEPLATOR® není závislý na jednom dodavateli jaderného paliva, navíc může využít již ozářené palivo např. z JE Dukovany. Jádro je považováno za čistou energii (netvoří kyselé deště, popel, CO2, jaderný odpad zpracuje a bezpečně uskladní), životnost TEPLATOR®u je napočítaná na 60 let. Výrobní cena 1 GJ tepla je řádově nižší než u běžných (plynových, uhelných, …) tepláren. Navíc dokáže využít stávajících parovodů a připojit se tak do infrastruktury CZT. Celý TEPLATOR® může být umístěn pod zemí, čím zvyšuje svou bezpečnost.

TEPLATOR® máme v plánu provozovat v tzv. kampaních, přičemž délka jedné kampaně je v současné době uvažována zhruba na 9 měsíců = délka topné sezóny. V létě bude tedy reaktor odstaven, nebo provozován na nízkém výkonu, který bude odpovídat aktuální poptávce po teple (např. procesní teplo ve firmách). TEPLATOR® by měl být vybaven i uložištěm tepla, které by společně s regulací jeho výkonu mělo bezpečně pokrýt aktuální poptávky po spotřebě - tedy pokrýt fluktuace ve spotřebě = Vaše přebytečné teplo. Mnoho nových typů jaderných reaktorů již s vyššími regulačními schopnostmi počítá. Podstatou fungování jaderného reaktoru je štěpná řetězová reakce, která může probíhat na téměř libovolné úrovni, tedy změna tepleného výkonu reaktoru je závislá na „množství“ štěpení v reaktoru. Pokud snižujete/zvyšujete výkon dle zadaných parametrů a principů, není problém regulovat výkon v intervalu od „0“ do 100 %.

Palivo můžeme vzít rovnou z Dukovan (ročně vyvezou ze zóny cca 280 kazet), které je licencované (i na návrat do zóny z BVP) a dát ho do TEPLATORu, který ho potřebuje pouze 55 kusů ročně. Tedy pro prvních 5 TEPLATORů nemusíte brát „starší“ zásoby. Můžeme také kupovat palivo čerstvé - odkud, zaleží na výběrovém řízení.

POZOR: Lipská burza nám „zdražuje“ jen elektřinu, teplo se prodává přímo, bez burzy. TEPLATOR® umožní se vyhnout „evropským“ mechanismům, kdy naše levná energie je „zdražena“ a zpět prodána. TEPLATOR® levně vyrobí a levně v Česku prodá.

Vedení SÚJB jsme několikrát od roku 2019 pozvali na technickou prezentaci TEPLATORu; nikdy nikoho neposlali… Je ale pravda, že kazit nové věci umějí dobře - podobně před deseti lety zhatili český projekt solného reaktoru MSR, který dnes úspěšně provozuje Čína. Podle Atomového zákona mají o politice mlčet, kontrolovat jadernou bezpečnost (třeba takové svary) a vyjádřit se, až dostanou podklady. Žádné negativní stanovisko SÚJB neexistuje! Státního úřadu jsme se na oficiální stanovisko neptali. Konstatování paní předsedkyně Drábové nejsou stanoviskem SÚJB.

TEPLATOR® splňuje stejná bezpečnostní kritéria jako každý jaderný reaktor u nás. Splnění těchto kritérií je však výrazně jednodušší - nižší provozní parametry (tlak, hustota výkonu) znamenají jednoduší bezpečnostní systémy. Reaktor je menší a je tedy méně ohrožen cíleným válečným útokem.

ČR aktuálně nedisponuje ani legislativou ani metodikou posuzovaní malých modulárních a inovativních jaderných reaktorů. Tzn. aktuálně nemůže žádný takovýto reaktor v ČR projít. Je třeba změnit legislativu a přístup SÚJB. TEPLATOR® nebude licencován v ČR.

Překážky běžné pro návrh malého reaktoru. Mnoho výpočtů, mnoho inženýrské práce, mnoho administrativy, na to je potřeba lidi a peníze.

TEPLATOR® je jaderný zdroj tepla. Jeho cílem je zdroj nízkopotenciálního tepla. Toto teplo je primárně využitelné pro dálkové vytápění velkých městských aglomerací. Průmyslové využití je v sušárnách a pro vytápění skleníků.

TEPLATOR® již od počátku počítá s využitím akumulace tepla a tato problematika též intenzivně studována. Akumulace tepla je výhodná jak pro regulaci výkonu TEPLATOR®u tak pro hospodárnější využití vyrobeného tepla. S výrobou elektřiny TEPLATOR® nepočítá.

Životnost je 60 let. (Konzervativně počítáme pro ekonomické analýzy 35 let, ale reálně 60.) Jsme první na světě, kdo to napočítal. Doposud na to nebyly dost přesné výpočetní metody.

Netvoří kyselé deště, popel, popílek, CO2 - ale HLAVNĚ: veškerý odpad si samo zpracuje a nikam ho nevypouští.

TEPLATOR® neprodukuje CO2, ani jiné nové odpady (může využívat ty stávající). Je ekologicky pozitivní, a můžeme tomu říkat jak chceme, třeba i GREEN DEAL… Ten je, po dobu pokračujícího konfliktu na Ukrajině, mrtev.